Copy thành công
droppii
HỆ THỐNG
TẠO LINK AFFILIATE
LAN TỎA CÙNG DROPPII
 • Nhập tên user Droppii
  (lưu ý: Nhập đúng tên đăng nhập)
 • Nhập số điện thoại
 • Chọn sản phẩm cần tạo
 • Link Affiliate
  Lấy link share và nhận
  data tư vấn
Tạo link Affiliate
form
Lưu ý nhập đúng thông tin
 • Nhập tên user Droppii
  (lưu ý: Nhập đúng tên đăng nhập)
 • Nhập số điện thoại
 • Chọn sản phẩm cần tạo
 • Link Affiliate
  Lấy link share và nhận
  data tư vấn